Манобеи исломӣ

  1. Саҳифаи асосӣ

  2. Китоб

  3. Ҳукми ампул назди ҷумҳур

  Ҳукми ампул назди ҷумҳур

  Ҳукми ампул назди ҷумҳур

  • МуҳаммдаҷониТураҷонзода
  download

   Download

  Rate this post
  Шарҳу таъриф Тахассусӣ Дидгоҳ

  Масъалаи фосид шудан ва нашудани руза ба сабаби дору гирифтан аз тариқи сузандору, ба тозагк байни уламои дижри мо бацсбарангез шудааст. Имруз тоифае аз уламо истифодаи онро дар моци мубораки Рамазон барои шахси рузадор иҷозат медицад, вале тоифаи дигар манъ мекунад. Албатта бозори бацси ин ду гуруц – гуруци муҷаввизин ва гуруци мониъин замоне гармтар шуд, ки китоби <<Ал-фиқцул-цанафк фи савбицил-ҷадид>>-таълифи Абдулцамид Мацмуди Тацмоз, ва рисолаи <<Тацқиқи сухан дар фасоди савм ба доруи сузан>>-навиштаи домулло Цикматуллоц ибни Фатцуллоци Қаротегинк дар байни мардум, ба вижа дар байни олимон ва толибилмони улуми исломк мунташир шуд. Муаллифони ин ду асари илмк – фиқцк дар навиштацои хеш ба фосид ва табоц шудани руза ба сабаби қабул кардани доруи сузан (сузандору) фатво додаанд. Яъне онро муфсид ва табоцкунандаи руза шуморидаанд…….

  Манбаъ: сомонаи Қалам

  • МуҳаммдаҷониТураҷонзода